Ungecentrum

Job & uddannelse

Job eller uddannelse:

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til dig der mellem 18 og 29 år, der enten er ledig uden ret til dagpenge fra uddannelse eller job, eller er i gang med STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Når du er meldt ledig, er det ungecentrets opgave at hjælpe dig med at finde den korteste vej til job eller uddannelse.

Åbenlyst uddannelsesparat – hvad gør jeg nu?

Hvis ungecentret vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i eller tilbage til uddannelse. Du vil blive pålagt et uddannelsespålæg, hvor du kommer med forslag til uddannelser du vil søge optagelse på. Indtil du starter uddannelse, skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og stræbe efter selvforsørgelse.

Uddannelsesparat – hvad gør jeg nu?

Hvis ungecentret vurderer, at du er uddannelsesparat, vil ungecentret hurtigst muligt igangsætte en indsats, som skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og færdiggøre en uddannelse på ordinære vilkår.

Når du modtager ydelse, vil du blive pålagt et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget sætter rammen for samarbejdet mellem dig og ungeentret, samt støtter op omkring dit uddannelsesvalg og opstart herpå,

Aktivitetsparat – hvad gør jeg nu?

Formålet er stadig job eller uddannelse. Det er ungecentrets ansvar, at støtte dig i processen mod uddannelse eller job, samt klarlægge hvilke ressourcer du har, for at kunne gennemføre en uddannelse, eller varetage et job.

Din indsats bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med en koordinerende sagsbehandler.

Som aktivitetsparat får du hurtigst muligt en koordineret og systematisk uddannelses- og/eller jobrettet indsats, hvor din uddannelse og/eller jobmål er i fokus. Du vil få støtte og hjælp til at blive klar til at tage en uddannelse, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i din situation og de udfordringer du har.

FVU-screening i dansk og matematik:

Hvis ikke du har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du til en læse-, skrive- og regnetest. Testene danner grobund for dit behov for at kunne starte uddannelse på ordinære vilkår.

Hvad forventer vi af dig:

Det er dit ansvar, at tage aktiv del i de aktiviteter og indsatser ungecentreret vurderer du skal deltage i. à

Ret og pligt for Åbenlyst uddannelsesparate https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18258%2F3-pjece-aabenlyst-uddannelsesparate.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Ret og pligt for Uddannelsesparate https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18362%2F4-pjece-uddannelsesparate_-002.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Ret og pligt for Aktivitetsparate  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18363%2F5-pjece-aktivitetsparate-uddannelseshjaelp.docx&wdOrigin=BROWSELINK

 Hvis du ikke deltager:

Det er vigtigt, at du lever op til de krav, som ungecentret stiller til dig, imens du er på ydelse.  Hvis ikke du lever op til disse krav, får du en sanktion, hvor ungecentret kan trække i din ydelse. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og udvise ansvar for de aktiviteter og tilbud, som du skal deltage i. Ved gentagne udeblivelse, eller manglende deltagelse, kan du miste din ret til uddannelseshjælp.

Tilbud og aktiviteter:

Når du er ledig, skal du deltage i de aktiviteter og tilbud, som din sagsbehandler vurderer, at du skal deltage i, samt kan hjælpe dig hurtigst muligt i job eller uddannelse. Formålet er, hurtigst vej tilbage til selvforsørgelse. Følgende aktiviteter du kan blive sat i:

Virksomhedspraktik:

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Med virksomhedspraktik giver virksomheden en ledig mulighed for at afprøve kompe­tencer eller opnå nye kompetencer og vise sit værd i forhold til virksomhedens konkrete opgaver. Hvis der er kemi, og den ledige har flair for arbejdet, kan virk­somhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et ordinært job, et job med løntilskud eller til at indgå en uddannelsesaftale (fx voksenlærling). Forud for opstarten, skal der aftales et præcist formål med forløbet, så den ledige får mest muligt udbytte af praktikken. Hvis det er muligt, skal det aftales, at praktikken kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen er ansat som lønmod­tager. Find de steder i virksomheden, hvor I med ekstra ressourcer kan sætte en udvikling i gang. De fleste virksomheder har mange opgaver og arbejdsfunktioner, hvor det er oplagt, at ledige træder ind og er med til at udvikle nye forretnings­områder, der på sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser.

Virksomhedspraktikken varer op til fire uger. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse efter konkret vurdering. Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for ordinær ansættelse, kombinationsforløb eller ansættelse med løntilskud i virksomheden – eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

Løntilskud:

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder1. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller enlig forsørger.
Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen dog maks. 86,16 kr. pr. arbejdstime (2023 sats). For offentlige virksomhe­der er satsen 125,13 kr. pr. arbejdstime.
Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og virksomheden skal både opfylde et merbeskæftigelseskrav og et forholdstalskrav. Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 50%, og ledige kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, de senest har været ansat i, eller i virksomheder, der er ejet af deres ægtefælle. Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede med handicap og førtidspensionister.

Internt forløb:

Min vej:

 Tilbuddet er et håndholdt beskæftigelsesrettet forløb. Forløbet består af en kombination af oplæg, gruppediskussioner og individuel job- og praktiksøgning, hvor vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og fremtidsønsker.

Mødetid: Mandage og tirsdage 09.00-12.00 og onsdage 12.00-15.00. Du fremmøder førstkommende mandag og dit forløb vil have en varighed på 4 uger, og forlænges såfremt fremmøde aflyses pga. fx helligdage.

Mødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i tilbuddet. Hvis du ikke deltager aktivt, kan det have betydning for din ydelse.

Mødested Ungecentrum Ølbycenter 53 4600 Køge Praktiske oplysninger Du har mulighed for at medbringe mad og drikkevarer. Det er ikke muligt at købe mad eller drikkevarer i Ungecentrum. Derudover kan du medbringe din egen bærbare computer, såfremt du ønsker at anvende denne til jobsøgning.

Birkely:

Dit forløb på Birkely er et 13 ugers forløb, hvor du arbejder med egen udvikling og afklaring ift. din fremadrettede plan for at blive selvforsørgende. Der arbejdes på de 13 uger med emner, som: økonomi og budget, uddannelse/beskæftigelse, struktur, sundhed, søvn og døgnrytme, angst, narrativer/fortællinger, ansvar for eget liv- forstå velfærdssystemet.

Der vil blive arbejdet empowerment orienteret, hvor du igennem forskellige workshops, aktiviteter og emner støttes i at tage stilling til dig selv og dine udfordringer, evner, og drømme.

Adressen er Lyngej 24B, 4600 Køge

Mødetiderne er: Mandag, tirsdag og torsdag fra 9:30 til 12:30.

Nytteindsats:

Formålet er at du skal arbejde for din ydelse, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Tilbuddet er jf. lab.§ 82 for kontanthjælpsmodtagere og for integrationsborgere jf. INT §23b, stk. 6 Baggrunde for tilbud er at du skal stå til rådighed for din ydelse og derved deltage i nytteindsats. Indhold af forløbet er blandt andet: Udførsel af samfundsnyttigt arbejde. Arbejdsopgaverne består blandt andet af: Forfaldende arbejde på Klar Til Fremtiden Værksteds matrikel. Oprydning og evt. indretning af Klar Til Fremtiden Værksted. Vedligeholdelse af de grønne områder/ udendørs arealer på Klar Til Fremtiden Værksted eller andre kommunale områder f.eks., vandrerhjemmet. Kørselsopgaver i forhold til kommunale serviceopgaver. Mødetid er mandag–fredag kl. 08.30-15.00 Mødested: Birkely Lyngvej 24B 4600 Køge Praktiske oplysninger. Du har mulighed for at medbringe mad og drikkevarer. Det er ikke muligt at købe mad eller drikkevarer på Klar Til Fremtiden Værksted. Du vil få bevilget arbejdstøj.

Ung på vej:

I ung på vej møder du andre unge, der er i en situation, der minder om din. Derfor kan I hjælpe hinanden og opnå et fællesskab, der er med til at styrke din tro på egne evner. I Ung på vej tilbyder vi dig støtte og afklaring ift. uddannelse, beskæftigelse eller blot næste skridt på vejen.

Vi tager hensyn til dit behov, og hjælper dig med at se muligheder, skabe overblik og sætte ord på dine kvaliteter.

Ung på vej er et fleksibelt tilrettelagt 12-ugers gruppeforløb med fysisk fremmøde. Forløbet veksler mellem oplæg, workshops og besøg hos virksomheder, uddannelsesinstitutioner og fritidsorganisationer.

Du skal møde hver onsdag og torsdag kl. 9-12.på Birkely Lyngvej 24B, 4600 Køge.

Praktiske oplysninger Du har mulighed for at medbringe mad og drikkevarer. Det er ikke muligt at købe mad eller drikkevarer på Birkely.