Ungecentrum

Job & uddannelse

Job eller uddannelse:

Uddannelseshjælp er en økonomisk støtte til dig der mellem 18 og 29 år, der enten er ledig uden ret til dagpenge fra uddannelse eller job, eller er i gang med STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Når du er meldt ledig, er det ungecentrets opgave at hjælpe dig med at finde den korteste vej til job eller uddannelse.

Åbenlyst uddannelsesparat – hvad gør jeg nu?

Hvis ungecentret vurderer, at du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du hurtigst muligt i eller tilbage til uddannelse. Du vil blive pålagt et uddannelsespålæg, hvor du kommer med forslag til uddannelser du vil søge optagelse på. Indtil du starter uddannelse, skal du stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og stræbe efter selvforsørgelse.

Uddannelsesparat – hvad gør jeg nu?

Hvis ungecentret vurderer, at du er uddannelsesparat, vil ungecentret hurtigst muligt igangsætte en indsats, som skal hjælpe dig til at blive i stand til at påbegynde og færdiggøre en uddannelse på ordinære vilkår.

Når du modtager ydelse, vil du blive pålagt et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget sætter rammen for samarbejdet mellem dig og ungeentret, samt støtter op omkring dit uddannelsesvalg og opstart herpå.

Aktivitetsparat – hvad gør jeg nu?

Formålet er stadig job eller uddannelse. Det er ungecentrets ansvar, at støtte dig i processen mod uddannelse eller job, samt klarlægge hvilke ressourcer du har, for at kunne gennemføre en uddannelse, eller varetage et job.

Din indsats bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med en koordinerende sagsbehandler.

Som aktivitetsparat får du hurtigst muligt en koordineret og systematisk uddannelses- og/eller jobrettet indsats, hvor din uddannelse og/eller jobmål er i fokus. Du vil få støtte og hjælp til at blive klar til at tage en uddannelse, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i din situation og de udfordringer du har.

FVU-screening i dansk og matematik:

Hvis ikke du har gennemført en ungdomsuddannelse, skal du til en læse-, skrive- og regnetest. Testene danner grobund for dit behov for at kunne starte uddannelse på ordinære vilkår.

Hvad forventer vi af dig:

Det er dit ansvar, at tage aktiv del i de aktiviteter og indsatser ungecentreret vurderer du skal deltage i.

Ret og pligt for Åbenlyst uddannelsesparate:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18258%2F3-pjece-aabenlyst-uddannelsesparate.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Ret og pligt for Uddannelsesparate:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18362%2F4-pjece-uddannelsesparate_-002.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Ret og pligt for Aktivitetsparate:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstar.dk%2Fmedia%2F18363%2F5-pjece-aktivitetsparate-uddannelseshjaelp.docx&wdOrigin=BROWSELINK

 Hvis du ikke deltager:

Det er vigtigt, at du lever op til de krav, som ungecentret stiller til dig, imens du er på ydelse.  Hvis ikke du lever op til disse krav, får du en sanktion, hvor ungecentret kan trække i din ydelse. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og udvise ansvar for de aktiviteter og tilbud, som du skal deltage i. Ved gentagne udeblivelse, eller manglende deltagelse, kan du miste din ret til uddannelseshjælp.

Tilbud og aktiviteter:

Når du er ledig, skal du deltage i de aktiviteter og tilbud, som din sagsbehandler vurderer, at du skal deltage i, samt kan hjælpe dig hurtigst muligt i job eller uddannelse. Formålet er, hurtigst vej tilbage til selvforsørgelse. Følgende aktiviteter du kan blive sat i:

Virksomhedspraktik:

  • Virksomhedspraktikken varer op til fire uger for uddannelsesparate.
  • For aktivitetsparate mfl. kan virksomhedspraktikken vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse efter konkret vurdering.
  • Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for ordinær ansættelse, kombinationsforløb eller ansættelse med løntilskud i virksomheden – eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

Løntilskud:

  • Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Hvis løntilskud er relevant for dig, kan du drøfte dette med din virksomhedskonsulent.

Internt forløb:

I Ungecentret har vi nogle interne forløb, der henvender sig til forskellige unge. Deltagelse i disse forløb, drøftes med din sagsbehandler.