Ungecentrum

stu

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu)

Stu er en treårige ungdomsuddannelse, der henvender sig til unge med særlige behov, herunder:

 • Udviklingshæmning
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Svære bevægelseshandicap
 • Multiple funktionsnedsættelser
 • Autisme
 • ADHD
 • Psykiske lidelser
 • Erhvervet hjerneskade

Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for stu, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Den unge kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

På stu opnås personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt. Efterfølgende kan den unge fortsætte i uddannelse eller job.

Indhold i uddannelsen

Stu-uddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Som del af uddannelsen indgår der praktik i virksomheder eller på institutioner.

Ved opstart på stu udarbejdes en forløbsplan med de overordnede mål for den unges uddannelsesforløb. Forløbsplanen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese den unges interesser, ønsker og behov.

Der er ikke eksaminer på stu-uddannelsen.
Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job. Stu-uddannelsen afsluttes med et stu-uddannelsesbevis.

Økonomi under uddannelsen

STU-uddannelsen er gratis.

Der gives ikke SU på stu. I stedet kan den unge søge om uddannelseshjælp, og er den unge tilkendt en førtidspension udbetales denne under uddannelsen.
Er den unge under 18 år, er det ikke muligt at modtage nogen ydelse.

Uddannelseshjælp til stu-uddannelsen hører under Beskæftigelseslovgivningen.

Uddannelseshjælp søges i Ungecenteret i Køge Kommune, tryk her.

Optagelse til stu

I Køge Kommune er der optagelse på stu to gange om året.
Én gang i januar og én gang i august.

Det er UU-vejleder i UUV Køge, som står for at udarbejde indstillingen i samarbejde med ung og evt. forældre.

Du skal være i god tid

Det tager tid at udarbejde en indstilling til stu. UUV Køge skal bruge ca. 6 måneder på at udarbejde indstilling og forløbsplan. Derfor er det vigtigt, at der tages kontakt til UUV i god tid.

Visitationsprocessen

Visitationsprocessen til stu består af to dele, og tager derfor god tid.

Første del: UU-vejleder udarbejder i samarbejde med ung stu-indstillingen. Stu-indstillingen skal dokumentere, at den unge tilhører målgruppen til stu, og det er visitationsudvalget i Køge Kommune, der træffer afgørelse om dette forhold.

Træffer visitationsudvalget en afgørelse om optag på STU, vil den unge modtage en skriftlig afgørelse herpå i sin e-Boks. Gives der afslag, modtager den unge ligeledes en skriftlig begrundelse i e-Boks sammen med relevant klagevejledning.

Anden del: Hvis den unge bliver godkendt til STU, skal den unge sammen med sin UU-vejleder lave et udkast til forløbsplan.
Den unge vil sammen med sin UU-vejleder gennemgå de stu-tilbud, som Køge Kommune har en kvalitetsaftale med, og vil skulle tage på besøg på nogle af stu-uddannelsesstederne.

På baggrund af den unges ønsker, støttebehov og interesser kommer UU-vejleder med 1-3 forslag på stu-uddannelsessteder, som kunne være relevante for den unge. Den unge er altid velkommen til at komme med et alternativt forslag.

Når planen er færdig, sender UU-vejleder den videre til visitationsudvalget, som beslutter, om forløbsplanens indhold kan godkendes endeligt. Udkastet kan blive afvist, hvis de opsatte mål ikke er fyldestgørende eller brede nok, eller hvis ønske om uddannelsessted ikke kan imødekommes. I visitationsudvalgets afgørelse tages desuden højde for økonomi og befordringstid. Den unge vil modtage en skriftlig afgørelse på udkastet til forløbsplan i e-Boks.

Godkendes forløbsplanen, herunder beslutningen om uddannelsessted, vil den unge efterfølgende blive kontaktet af uddannelsesstedet, så der kan laves en god indslusningsplan.,

Visitationsudvalget

Det er visitationsudvalget i Køge Kommune, der træffer afgørelse ift. om den unge kan starte på stu, dette gøres på baggrund af den indstilling UU-vejleder har lavet.

Visitationsudvalget kan beslutte, at de ikke kan godkende en pågældende indstilling, hvis den unge fx har et behandlingsbehov, der betyder, at den unge ikke kan møde op og deltage aktivt i stu-uddannelsen. Det er vigtigt, at den unge først starter på stu, når den unge er klar til det, og kan få mest muligt ud af uddannelsen, herunder at møde ind samt deltage aktivt i undervisningen.

Der kan også være andre årsager, der gør, at visitationsudvalget vurderer, at den unge ikke er i målgruppen til stu.

Visitationsudvalget er placeret i Ungecenteret og består af repræsentanter fra forskellige afdelinger. 

Overgang fra stu

Undervejs i stu-forløbet påbegyndes planlægning af, hvad den unge skal efter stu; herunder uddannelse, beskæftigelse, beskæftigelse på særlige vilkår eller anden aktivitet. Denne overgang forberedes med udarbejdelse af et ressourcepapir, som påbegyndes 12 måneder inden stu-uddannelsen afsluttes. Senest tre måneder før afslutningen af stu afholdes et møde med den unge omkring overgangen.

Uddannelsen afsluttes med, at stu-tilbud udfylder et uddannelsesbevis, der bl.a. skal indeholde en beskrivelse af uddannelsens indhold og de mål og kompetencer, den unge har opnået.

Transport

kommer snarest. 

Kvalitetsaftale

Kommer snarest. 

Hvis du vil klage

Du kan klage til klagenævnet direkte, når Køge Kommune har truffet afgørelse om:

 • Tilbud eller afslag på stu-uddannelsen.
 • Indholdet af stu.
 • Afslag på anmodning om at holde pause på stu.
 • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af stu-uddannelsen.
 • Afbrydelse af stu-uddannelsen.
 • Der er ingen klagefrist på stu-området.
For klagevejledning, tryk her

Rosa Birch Floutrup

STU-vejleder, STU koordinator (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 23 20 45 87
email: [email protected]

Marianne Løcke Korsbjerg

STU-vejleder, (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 23 70 59 34
email: [email protected]

Emma Christine Rosenkrantz

STU-vejleder, (og ungevejleder) i Køge

Mobil: 29 63 25 26
email: [email protected]